กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
อบรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน [อ่าน : 65 ครั้ง]

อบรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพออนไลน์ (Big Data) [อ่าน : 69 ครั้ง]

หล่อเทียนถวายวัดในวันเข้าพรรษา

นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขาวหล่อเทียนร่วมกับวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [อ่าน : 66 ครั้ง]

รับใบประกาศ

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2560 [อ่าน : 68 ครั้ง]

การเรียนการสอนวิชาพิมพ์ดีดไทยด...

ภาคเรียนที่ี 1 [อ่าน : 68 ครั้ง]

บริการวิชาการและวิชาชีพ ดู บริการวิชาการและวิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การแก้ไขปัญหาการพิมพ์ดีดภาษาไทย ในโปรแกรม Microsoft Word โดยใช้ชุดฝึกทักษะการพิมพ์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 69 ครั้ง]