ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
ครูแผนกวิชาธุรกิจค้าปลีก เข้าร...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร โดยงานประกันคุณภาพ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านการประกันคุณภาพแบบออนไล... [อ่าน : 61 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน

โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน [อ่าน : 69 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาพฤติกรรมการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ห้อง คอม 1/1 วิชาการขายเบื้องต้น... ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 70 ครั้ง]