แผนการสอน ดู แผนการสอนทั้งหมด
  • แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ การบัญชีเบื้องต้น 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิขาพณิชยการ สาขาง... นางสาวสาคร แย้มพราย[อ่าน : 56 ครั้ง]
  • แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ การบัญชีเบื้องต้น 1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิขาพณิชยการ สาขาง... นางสาวสาคร แย้มพราย[อ่าน : 69 ครั้ง]
  • แผนการสอนวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี นางพิมลรัตน์ บุระตะ[อ่าน : 92 ครั้ง]
  • แผนการสอน วิชา การบัญชีร่วมค้าและระบบใบสำคัญจ่าย นางพิมลรัตน์ บุระตะ[อ่าน : 89 ครั้ง]
  • แผนการสอน วิชาหลักการจัดการ นางพิมลรัตน์ บุระตะ[อ่าน : 86 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปิดร...

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร เปิดรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช. และปวช. [อ่าน : 152 ครั้ง]

กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในช...

คณะครู แผนกวิชาการบัญชี เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ วิจัยในชั้นเรียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 39 ครั้ง]

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ในสถานประก...

คณะครู แผนกวิชาการบัญชี ออกนิเทศ นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ [อ่าน : 68 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล Big Data ระบบประกันคุณภาพออนไลน์ภายใน ภายนอก ตามมาตรฐาน สมศ.... [อ่าน : 60 ครั้ง]

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร...

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 69 ครั้ง]

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมและสิ่ง...

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 59 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไว้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1/1 วิทยาลัยสารพัดช่างพ... งานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปรการศึกษา 2560 [อ่าน : 79 ครั้ง]
  • การแก้ไขปัญหานักศึกษาส่งงานล่าช้าไม่ตรงตามกำหนดไว้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3/1 วิทยาลัยสารพัดช่างพิ... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 66 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักเรียนเข้าชั้นเรียนไม่ตรงเวลา ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๓ สาขางานบัญชี วิทยาลัยสารพัดช... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 99 ครั้ง]
  • ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการจัดการ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปี... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 67 ครั้ง]
  • การศึกษาพฤติกรรมการเรียนรายวิชา หลักการจัดการ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิ... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2558[อ่าน : 63 ครั้ง]