ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ PLC IDPLAN และ LOGBOOK Teacher

คณะครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการPLC IDPLAN และ LOGBOOK Teacher เมื่อวั... [อ่าน : 115 ครั้ง]

คุณครูพรรณี หอมใจมั่น บริจาคหนังสือให้ศูนย์วิทยบริการ

คุณครูพรรณี หอมใจมั่น บริจาคหนังสือให้ศูนย์วิทยบริการ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เนื่องในโอกาส วันค... [อ่าน : 90 ครั้ง]

กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
นักศึกษาและครูแผนกวิชาคอมพิวเต...

ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร [อ่าน : 56 ครั้ง]

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไท...

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 28 มิ.ย. 2561 [อ่าน : 236 ครั้ง]

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ทวิศึกษา)...

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน(ทวิศึกษา) แผนกวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปี 2560 ณ วันที่ 1-3 เมษายน 2561 [อ่าน : 136 ครั้ง]

ใส่บาตรเนื่องในวันพระ หน้าศาลา...

วันที่ 31 มีนาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูร่วมใส่บาตรเนื่องในวันพระ [อ่าน : 60 ครั้ง]

งานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวิทย...

วันที่ 29 มีนาคม 2561 งานรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ในวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [อ่าน : 206 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
ออกหน่วย fix it center

วันที่ 21-23 มี.ค.2561 นักศึกษาระดับ ปวช.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วยครูสายชล พรพิจิตร [อ่าน : 75 ครั้ง]

ออกหน่วย FixitCenter วันที่ 18...

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ออกหน่วย FixitCenter วันที่ 18-20 มี.ค.2561 [อ่าน : 120 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการส...

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ [อ่าน : 133 ครั้ง]

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึ...

การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ วันที่ 3-7 มกราคม 2561 [อ่าน : 71 ครั้ง]

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่...

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 [อ่าน : 164 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การปรับปรุงพฤติกรรมการส่งงานให้ตรงเวลา วิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 1 สาขา... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559[อ่าน : 79 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักศึกษาที่เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยผู้เรียนนำตนเอง... งานวิจัยในชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 72 ครั้ง]