การจัดการเรียน การสอนของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ดู การจัดการเรียน การสอนของแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด
การเรียนการสอนวิชาเครื่องรับวิ...

การเรียนการสอนวิชาเครื่องรับวิทยุ (ทวิศึกษา) [อ่าน : 63 ครั้ง]

การเรียน การสอนโดยเน้นการปฏิบั...

การเรียน การสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง (นักศึกษาปกติ) แผนกอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 115 ครั้ง]

การเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัต...

การเรียนการสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง (ทวิศึกษา) แผนกอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 71 ครั้ง]

ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะ...

การอบรมพัฒนาเว็บไซต์อาชีวศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน ระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมทาวน์... [อ่าน : 58 ครั้ง]

กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 25...

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [อ่าน : 76 ครั้ง]

เปิดโลกวิชาการ โรงเรียนหนองโสน...

เปิดโลกวิชาการ โรงเรียนหนองโสน [อ่าน : 71 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออก...

นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ออกบริการวิชาชีพภายในวิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [อ่าน : 75 ครั้ง]

นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิช...

นิเทศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ภาคฤดูร้อน) แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 83 ครั้ง]

โครงการ E to E ในหัวข้อการติดต...

โครงการ E to E ในหัวข้อการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมระบบความคมชัดสูง HD ให้กับกลุ่มผู้เรียนหลักสูตร... [อ่าน : 69 ครั้ง]

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออ...

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกหน่วย บริการชุมชนตามโครงกร Fixit Center [อ่าน : 224 ครั้ง]

หน่วยบริการชุมชน Fix ti Center

บริการชุมชน อบต.ท่าฬ่อ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ออกหน่วย บริการชุมชน ในการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็... [อ่าน : 85 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
เครื่องทำความสะอาดพื้นรองเท้าไ...

สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ปี 60 [อ่าน : 105 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ... การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 70 ครั้ง]
  • การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ ปวช.3 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อการเรียน การสอนรายวิชา เ... ปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 99 ครั้ง]