ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
อบรมปฏิบัติการ การทำ PLC

อบรมปฏิบัติการ การทำ PLC [อ่าน : 132 ครั้ง]

ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 2561

นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ศึกษาดูงาน ปีการศึกษา 256... [อ่าน : 146 ครั้ง]

อบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

ครู-อาจารย์แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง อบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน [อ่าน : 172 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
ออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ออกหน่วยบริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ อบต.ท่าหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร [อ่าน : 128 ครั้ง]

ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้...

ติดตั้งเครื่องกลเติมอากาศใต้น้ำ [อ่าน : 171 ครั้ง]

ติดตั้งระบบไฟฟ้า

ติดตั้งระบบไฟฟ้า และจัดซุ้มตักไข่ชาลวัล [อ่าน : 177 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
สื่อการสอน การเขียนภาพ Isometr...

สื่อการสอน การเขียนภาพ Isometric [อ่าน : 18 ครั้ง]

แบบทดสอบออนไลน์

แบบทดสอบออนไลน์ [อ่าน : 166 ครั้ง]

การจัดการเรียนกาารสอน ด้วย Goo...

การจัดการเรียนกาารสอน ด้วย Google Classroom [อ่าน : 166 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิ... การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนชั้นปวช.3 แผนกไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร ผู้วิจัยได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน/การบ้านของนักเรียนจำนวน 10...[อ่าน : 224 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหานักเรียนไม่ส่งงานด้วย Progress Chart Online ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 236 ครั้ง]
  • การพัฒนาทักษะการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโดยการจัดการเรียนการสอนโดยการใช้สื่อและ วิธีการสอนแบบสาธ... ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 284 ครั้ง]