ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
  • ช่างเชื่อมไฟฟ้าสาขาที่น่าเรียน ช่างเชื่อมไฟฟ้าสาขาที่น่าเรียน[อ่าน : 87 ครั้ง]
กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
  • โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ THAILAND 4.0 สาขา การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ โครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ THAILAND 4.0 สาขา การเชื่อมแม็กสำหรับผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระหว่างวันที่ 17-23 สิงหาคม 2561[อ่าน : 33 ครั้ง]
  • การศึกษาดูงาน บริษัท Tesco Engineers Co.,Ltd จ.กำแพงเพชร วันที่ 22 กรกฏาคม 2560 ได้พานักเรียนเข้าศึกษาดูงานเชื่อมท่อน้ำมัน[อ่าน : 40 ครั้ง]
  • โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำวิจัยใรชั้นเรียนเพือพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน[อ่าน : 52 ครั้ง]
  • งานสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวบุคลากรวิทยาลัย ฯ -[อ่าน : 54 ครั้ง]
  • นิเทศนักเรียนฝึกงาน ปวช.2 (ทิวศึกษา) ปีการศึกษา 2560.........30/3/2561[อ่าน : 47 ครั้ง]
บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
นักเรียน นักศึกษา ร่วมแรงร่วมใ...

เทปูนก้นเสาตอหม้อ ช่วยวัดวังมะเดื่อ [อ่าน : 57 ครั้ง]

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมช...

Fix it center แผนกวิชาชีพช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร [อ่าน : 135 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตก...

การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษา เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม [อ่าน : 48 ครั้ง]

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ...

เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2560 ในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพิจิตร [อ่าน : 74 ครั้ง]

งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • การแก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2103 - 2108 ของนักเรียน นักศึกษาร... การแก้ไขปัญหาการฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชา งานฝึกฝีมือ 1 รหัสวิชา 2103 - 2108 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้นปวช. 1 ห้อง 1 สาขาวิชา ช่างไฟฟ้ากำลัง โดยใช้แบบฝึกทักษะ[อ่าน : 89 ครั้ง]
  • การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลห... การพัฒนาเพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์และเจตคติที่มีต่อวินัยในการเรียนรายวิชา งานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น เรื่อง เทคนิคงานเชื่อมของนักเรียนระดับ ชั้นปวช. 1 ห้อง 2 สาขาวิชาอิเล็ก...[อ่าน : 78 ครั้ง]
  • การฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-2003 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาข... การฝึกทักษะการเลื่อยมือรายวิชางานฝึกฝีมือ รหัสวิชา 2100-2003 ของนักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม[อ่าน : 72 ครั้ง]
  • การแก้ปัญหางานเชื่อมไฟฟ้ารายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 3 โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม การแก้ปัญหางานเชื่อมไฟฟ้ารายวิชางานเชื่อมไฟฟ้า 3 รหัสวิชา 2103-2113 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขางาน ผลิตภัณฑ์ โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรม[อ่าน : 83 ครั้ง]