ประชาสัมพันธ์ ดู ประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรม ดู กิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรมทักษะการพ่นซ่อมสีรถ...

โครงการอบรมทักษะการพ่นซ่อมสีรถยนต์ [อ่าน : 64 ครั้ง]

บริการวิชาการวิชาชีพ ดู บริการวิชาการวิชาชีพทั้งหมด
โครงการ Fix it center

นักเรียนนักศึกษาครูออกร่วมกันซ่อมเครื่องยนต์ให้ชาวบ้าน [อ่าน : 100 ครั้ง]

นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ดู นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมด
งานวิจัยในชั้นเรียน ดู งานวิจัยในชั้นเรียนทั้งหมด
  • แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2560[อ่าน : 75 ครั้ง]