บุคลากรงานส่งเสริม ผลิตผล

นางสาวณัฐพัชร์  อัตโตหิ
หัวหน้างานส่งเสริม ผลิตผล การค้าและประกอบธุรกิจ

นางสาวชาลิดา วงค์ใหญ่
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

นายธีระรัฏฐ์  อินทรสิทธิ์
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ

นางสาวยลดา ไข่แก้ว
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ
นางสาวน้ำฝน  เปรมเมือง
เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมฯ