บุคลากรงานวิจัย พัฒนาฯ

นายกฤษณะ  ฟักศรี
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

 

นายกิตติพงษ์  ไชยเสนา
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ฯ
นางสาวดุษฎี  ระวังภัย
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ฯ
นางสาวชาลิดา วงค์ใหญ่
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนาฯ
นายจำนงค์ สุนยราช
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ฯ

 

 

นายธนพล เกตุนิธิโภคิน
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ฯ
นางสาวประวีณา เขียวขำ
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ฯ
นางสาวน้ำฝน  เปรมเมือง
เจ้าหน้าที่งานวิจัย พัฒนา ฯ