บุคลากรงานประกันคุณภาพฯ

นายเจริญศักดิ์  ทัมทิม
หัวหน้างานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

นายอิสรพงษ์  ไข่แก้ว
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายกฤษณะ  ฟักศรี
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นายเลิศชาย  อรุณจักร
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

 

       
นายสาธิต  แก้วมั่น
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นาธนพล  เกตุนิธิโภคิน
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นางสาวประวีณา เขียวขำ
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
นางสาวน้ำฝน เปรมเมือง
เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา