บุคลากรงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายกิตติพงษ์  ไชยเสนา
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ


นายศรัณย์  ภู่นพคุณ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
นางสาวสุภาพร  พุทธชาติ
เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ