บุคลากรงานวางแผนและงบประมาณ

นางพิมลรัตน์  บุระตะ
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

นางสาวสุภาพร  พุทธชาติ
เจ้าหน้าที่งานวางแผนและงบประมาณ